Klientinfo

og praktisk info

Advokatfirmaet Anne Land ApS er organiseret som et dansk registreret anpartsselskab og har klientbank konti i Danske Bank A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker over en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.00 euro, dvs. ca. 750.000 danske kroner.

Dækningsmaksimum gælder for det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige reger for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt eller er bestemt til hovedsageligt ikke erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside, www.gii.dk

Læs vores persondatapolitik

Læs vores forretningsbetingelser

Advokaterne hos Advokatfirmaet Anne Land ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater i Advokatfirmaet Anne Land ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er alle en del af Advokatsamfundet.Alle advokater i Advokatfirmaet Anne Land ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan A/S og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Anne Land ApS uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Anne Land anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og eller værneting, medmindre dette er aftalt skriftligt med klienten.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Anne Land ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Advokatfirmaet et underlagt de advokatetiske regler og de almindelige regler i Advokatsamfundet. Klager over adfærd og salær kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306, København K, telefon 33 96 97 98, e-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk og hjemmeside www.advokatnaevnet.dk.

En klage koster pt. 500,00 i gebyr .

Advokatfirmaet kan kontaktes på:

Kontakt Land Advokater